Φοιτητικές παροχές

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και μετά το τέλος των ανανεώσεων του χειμερινού εξαμήνου όλοι οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν καινούργιο δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος μια φωτογραφία. Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται φοιτητές μέχρι και του δωδέκατου τυπικού εξαμήνου.

Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν κάρτας δωρεάν σίτισης.

Δικαιολογητικά για σίτιση και στέγαση

  • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία).

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του κηδεμόνα για το τρέχον έτος 2003 επικυρωμένο ή του προηγούμενου έτους σε περίπτωση που δεν υπάρχει του τρέχοντος

  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  • Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/η που σπουδάζει σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (αν υπάρχει).

  • Βεβαίωση πολυτέκνου ή τέκνου αναπήρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή ιδίου αναπήρου κατά περίπτωση (αν υπάρχει).

Οι φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν έχουν τις σχετικές παροχές από την οικογένειά τους. Για να κάνουν χρήση αυτής της παροχής θα πρέπει να αποκτήσουν και βιβλιάριο υγείας, αφού καταθέσουν στη Γραμματεία του τμήματος υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ασφάλιση και μια φωτογραφία.

Στους φοιτητές παρέχονται δωρεάν συγγράμματα, στην αρχή κάθε εξαμήνου είτε με τη μορφή βιβλίων του εμπορίου, είτε με την μορφή σημειώσεων.