ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»

(συνεδρίαση 6/13.03.2019)

Επιλεγέντες φοιτητές/τριες

Α/Α

Αριθμός μητρώου

Σύνολο μορίων

1

17113

111,40

2

14772

22,45

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Εμπρόθεσμες θα είναι ενστάσεις  εφόσον κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Άρτας ή Ιωαννίνων)  εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ήτοι μέχρι και την 28η Μαρτίου ώρα 14:30.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,