Ύλη εξετάσεων-Διοικητική Λογιστική

Η ύλη για την εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου για το μάθημα Διοικητική Λογιστική είναι:

 • Από το βιβλίο Διοικητική Λογιστική των Garrison Noreen Brewer:
  • Κεφάλαιο 1: Διοικητική λογιστική: γενική θεώρηση, εκτός από τα παραρτήματα. Κεφάλαιο 2: Έννοιες διοικητικής λογιστικής και κόστους και το Παράρτημα 2Α: Υπολογισμοί παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων. Τα υπόλοιπα παραρτήματα εκτός. Κεφάλαιο 3: Κοστολόγηση παραγγελίας έργου, εκτός από τα παραρτήματα. Κεφάλαιο 4: Κοστολόγηση διεργασιών, εκτός από τα παραρτήματα. Κεφάλαιο 5: Σχέσεις κόστους-όγκου-κέρδους, εκτός από τα παραρτήματα.
 • Για όσους έχουν το βιβλίο Διοικητική Λογιστική των Needles Powers Crosson:
  • Κεφάλαιο 1: Διοικητική λογιστική και έννοιες κόστους.
  • Κεφάλαιο        2:         Συστήματα      κοστολόγησης:            Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής.
  • Κεφάλαιο 3: Συστήματα κοστολόγησης: Κατά φάση κοστολόγηση.
  • Kεφάλαιο 5: Ανάλυση Κόστους-Όγκου - Κέρδους.

Επισημαίνεται ότι στην ύλη περιλαμβάνονται όλα όσα είπαμε στο μάθημα και οι ασκήσεις που έχουμε λύσει.