ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» είναι η εξής:

 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΕΝΝΟΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ)
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ –ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΙΔΡΥΜΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ)
 4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ) ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ΕΝΝΟΙΑ)
 5. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ (ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ, ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ
 6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
 7. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ
 8. ΕΝΝΟΙΑ ΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 9. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
 10. ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
 11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.)
 12. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΕΠΙΤΑΓΗ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΛΕΥΚΕΣ ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)