ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την υπ’ αριθ. 1095/01.10.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Τμημάτων του, καθοριζόμενου δια των συμβάσεων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Ο θεσμός των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 (6) του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ A’ 195) όπως αυτή ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν διαδοχικά με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ A’ 24), το άρθρο 95 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258), το άρθρο 47 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33), το άρθρο. 58 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ A’ 83), την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ A’ 17), της περ.6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιθυμεί να προσλάβει ως Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, για τις ανάγκες του πρώην Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων:

-επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους,

-είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,

-ή ελλείψει των παραπάνω, υποψήφιους διδάκτορες κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,

-είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας

μετά από την ως άνω απόφαση της Συγκλήτου και τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, του Προέδρου του Τμήματος και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι συμβάσεις αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280).

Ανάλογα με τις ανάγκες παροχής διδακτικού έργου, η διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει τα δύο διδακτικά εξάμηνα του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, είτε μόνο το χειμερινό εξάμηνο (από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 05.02.2021) είτε μόνο το εαρινό εξάμηνο (από 08.02.2021 έως 25.06.2021), με την πρόνοια ότι ο Υπότροφος υποχρεούται να διεξάγει τις εξετάσεις των μαθημάτων που θα αναλάβει να διδάξει κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Επισημαίνεται, ότι δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως Ακαδημαϊκών Υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν εκτός του διδακτικού έργου οφείλουν να παρέχουν και ερευνητικό ή κλινικό έργο ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησής τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα, το διδακτικό έργο θα καλύπτει δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ερευνητικό ή κλινικό έργο είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, η υποχρέωση παροχής διδακτικού και κλινικού ή ερευνητικού έργου μειώνεται ανάλογα και θα λογίζεται ως ποσοστό της πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

(ώρες/εβδ.)

ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟ

(ώρες/εβδ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ώρες/εβδ.)

15

23

38

14

21

35

13

20

33

12

18

30

11

17

28

10

15

25

9

14

23

8

12

20

7

11

18

6

9

15

5

8

13

4

6

10

3

5

8

2

3

5

1

2

3

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τις διαθέσιμες πιστώσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών ή ελλείψει πόρων είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση ή αύξηση) των ωρών απασχόλησης έως και η μονομερής καταγγελία της σύμβασης εργασίας με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έπειτα από γνώμη του οικείου Τμήματος, που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Ακαδημαϊκό Υπότροφο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη σύμβασης με Ακαδημαϊκό Υπότροφο θα είναι η αποδοχή εκ μέρους του και η τήρηση του ωραρίου, βάσει του εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος, του έργου που θα τους ανατεθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για μέχρι δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων συνολικά, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

1. ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Οι προσφερόμενες θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ανά γνωστικό αντικείμενο είναι οι ακόλουθες:

- Κωδικός θέσης: ΤΔΕ-01 Γνωστικό Αντικείμενο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ενδεικτικά μαθήματα για διδασκαλία: Εταιρική-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επικοινωνία Γνώσεων, Διαδικτυακές Συναλλαγές στον τουρισμό, Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Προβλεπόμενη κατανομή διδακτικού έργου: Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο

- Κωδικός θέσης: ΤΔΕ-02 Γνωστικό Αντικείμενο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ»

Ενδεικτικά μαθήματα για διδασκαλία: Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων , Στοιχεία Κοστολόγησης  

Προβλεπόμενη κατανομή διδακτικού έργου: Χειμερινό

                                                                       

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το πλήθος και ο κωδικός των θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσληψή του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
 4. Για υποψήφιους διδάκτορες, βεβαίωση του οικείου Τμήματος Πανεπιστημίου που να τεκμηριώνει ότι ο υποψήφιος εκπονεί διδακτορική διατριβή, στην οποία θα αναφέρονται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και η ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 5. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 58 του Ν.4386/2016).
 6. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 58 του Ν.4386/2016).
 7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του, όπως: βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο Τμήμα που εκδίδει την πρόσκληση ή σε άλλο Τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου πρώην ΤΕΙ (ΠΔ 163/2002) ή Πανεπιστημίου (ΠΔ 407/1980), βεβαιώσεις συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα εκπόνησης ερευνητικού έργου ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου, δημοσιευμένο επιστημονικό / ερευνητικό έργο, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων, βιβλίων, συλλογικών τόμων, κ.α., διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κλπ. Όποια από τα προηγούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν θα συνεκτιμηθούν θετικά και μπορούν να κατατεθούν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 9. Διεύθυνση Διοικητικού
 10. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 11. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού (Άρτα)
 12. Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Άρτα)
 13. 5.Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (για το γραφείο WEB)

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενυπόγραφα την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (σαρωμένα/ σκαναρισμένα έγγραφα) και το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (translation@uoi.gr), ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε αυτοπρόσωπα είτε ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωάννινων, Ειρήνης και Φιλίας 1 , 46100, Ηγουμενίτσα, τηλ. 2665049862), μέχρι την ημερομηνία της λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι: ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ.2, του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση, και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Οι τίτλοι σπουδών του Εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται:

- Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου (για τους άρρενες, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση) θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν, πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.06.2007 (ΦΕΚ.1055/27.06.2007/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος Πανεπιστημίου ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Όσοι από τους επιλεγέντες κατέχουν κύρια θέση απασχόλησης στο Δημόσιο θα πρέπει εντός διμήνου να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, για εβδομαδιαία απασχόληση μέχρι 4 ώρες, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα που υπηρετούν ή του αρμόδιου για θέματα άδειας οργάνου, εφόσον η κύρια Υπηρεσία τους εποπτεύεται από το Δημόσιο. Η μη κατάθεση αυτής θα εκλαμβάνεται ως μη έγκριση της υπηρεσίας τους και το οικείο ακαδημαϊκό Τμήμα θα προχωρά σε εκ νέου ανάθεση.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της πρόσκλησης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η ενδεχόμενη απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Δημοσίου.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 04.11.2020 μέχρι και την Τετάρτη 11.11.2020.

Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα έντυπα είναι αναρτημέναστις ανακοινώσεις - προκηρύξεις της ιστοσελίδας του Τμήματος και της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoi.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. Επικοινωνίας 2665049862-863), 09:00 – 13:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

   

ΑΙΤΗΣΗ