ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα της κ. Γιώτη Πολυξένη από 18/01/2021 θα πραγματοποιούνται εφεξής στις παρακάτω ημέρες και ώρες :

7Ο εξ. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Δευτέρα: 17:00 - 20:00

                                                                                    Τετάρτη: 18:00 – 20:00                                                              

7Ο εξ. Στοιχεία Κοστολόγησης: Πέμπτη: 17:00 - 21:00

5ο εξ. Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων: Τρίτη: 18:00 – 20:00

                                                            Παρασκευή: 14:00 – 18:00