Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο εντάχθηκαν αυτοδίκαια από την 1η 1η.09.2020 ο/ εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4692/2020 (Α’ 111/12-6-2020) ενημερώνει τους φοιτητές για όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1103/18-03-2021):  

1) Διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων των Α' - ΣΤ' εξαμήνων

Α) Κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα προσφερθούν για διαδικτυακή παρακολούθηση: i) όλα τα μαθήματα του Ζ' εξαμήνου του ΠΠΣ Διοίκησης

Επιχειρήσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο, ii) τα εργαστηριακά μαθήματα των Α, Γ και Ε’ εξαμήνων κατά το χειμερινό εξάμηνο, και iii) τα εργαστηριακά μαθήματα των Β’, Δ' και ΣΤ εξαμήνων κατά το εαρινό εξάμηνο.

Β) Γίνεται απολύτως σαφές ότι τα παραπάνω μαθήματα θα διδαχθούν για τελευταία φορά διότι το ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων κλείνει τον κύκλο του και οι φοιτητές οφείλουν να τα παρακολουθήσουν, εφόσον τα οφείλουν.  

Γ) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής δεν θα διδάσκεται στο Τμήμα κανένα μάθημα, παρά μόνο θα διεξάγεται η εξέταση των μαθημάτων του ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ήτοι των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουάριου και Σεπτεμβρίου και των εαρινών εξαμήνων στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσων φοιτητών έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών. Τονίζεται ότι οι υποχρεώσεις του Τμήματος προς τους φοιτητές δεν είναι απεριόριστες διότι το Τμήμα κλείνει την κανονική του λειτουργία.

Δ) Η διδασκαλία των παραπάνω εργαστηριακών μαθημάτων θα περιλαμβάνει κάθε φορά αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο (ύλη θεωρίας) του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου και θα λαμβάνονται παρουσίες, ενώ ο διδάσκων θα μεριμνά για την διασφάλιση τουλάχιστον δύο (2) επαναληπτικών μαθημάτων πριν την ολοκλήρωση της εξαμηνιαίας διδασκαλίας.

Ε) Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν για παρακολούθηση το σύνολο των μαθημάτων που οφείλουν κατά το χειμερινό και κατά το εαρινό εξάμηνο, χωρίς κανένα περιορισμό συνολικών ωρών παρακολούθησης ή τυπικού εξαμήνου διδασκαλίας.

2) Πτυχιακή Εργασία

Α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εφεξής αντικαθίσταται η υποχρέωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στο ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη διδασκαλία και επιτυχή εξέταση σε μια δέσμη τεσσάρων (4) συγγενών μαθημάτων του ΠΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τα οποία αθροιστικά θα πιστώνουν 20 τουλάχιστον ECTS (Μεθολογία Έρευνας, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική).

Β) Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει μέχρι το πέρας των σπουδών τους να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων της δέσμης για να εξασφαλίσουν την υπαγωγή τους στην παρούσα ρύθμιση.

Γ) Με απόφαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, διατηρείται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από μέχρι τρεις ταυτόχρονα, αναλόγως του θέματος, σε φοιτητές του ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, μόνο εφόσον μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δηλώσει εγγράφως στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι διατίθεται να αναλάβει ως επιβλέπων την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, δηλώνοντας το θέμα της και τα ονοματεπώνυμα του ή των ενδιαφερομένων φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ θα αναλάβει την επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας ανεξάρτητα και πέραν των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών του στο Τμήμα που υπηρετεί.

Δ) Τα μαθήματα της δέσμης θα διδάσκονται αποκλειστικά διαδικτυακά και θα προσφέρονται για διδασκαλία στους φοιτητές του ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων για τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022- 23, κατανεμημένα με απόφαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, είτε και στα δύο διδακτικά εξάμηνα, ή μόνο στο χειμερινό ή μόνο στο εαρινό διδακτικό εξάμηνο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εντεύθεν, τα συγκεκριμένα μαθήματα θα προσφέρονται για διδασκαλία με μεθόδους ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Ε) Αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2022, οι εξετάσεις στα μαθήματα της δέσμης θα διεξάγονται ετησίως και στις τρεις εξεταστικές περιόδους (Φεβρουάριου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου). Με απόφαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οι εξετάσεις θα διενεργούνται είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης στην Ηγουμενίτσα.

ΣΤ) Φοιτητές του ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι εκπονούν ήδη ή πρόκειται να εκκινήσουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μέχρι την 30η.09.2021, ολοκληρώνουν την πτυχιακή εργασία και εξετάζονται σε αυτήν, πέραν της παρούσης ρύθμισης.

Ζ) Εφεξής, πτυχιακές εργασίες που κατά την εξέτασή τους από τριμελή επιτροπή κρίνονται μη προβιβάσιμες ακυρώνονται και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση. Με απόφαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακυρώνεται η προηγούμενη ανάληψη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον ο επιβλέπων αιτιολογημένα επικαλεστεί έλλειψη συνεργασίας με τον φοιτητή. Ομοίως, με αντίστοιχη απόφαση ακυρώνεται η προηγούμενη ανάληψη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής επικαλεστεί έλλειψη συνεργασίας με τον επιβλέποντα και ο επιβλέπων αδυνατεί να παράσχει εξηγήσεις ή συναινεί στο αίτημα του φοιτητή.