Εγγραφές

Φοιτητές Τ.Ε.Ι. καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτά μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εγγραφές των εισαγομένων φοιτητών γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση είναι δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συμβούλιο της Σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.

Φοιτητής που δεν γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο Τ.Ε.Ι. Φοιτητής, που έχει εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ανανέωση Εγγραφής

Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983, ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου με ειδική έντυπη δήλωση, που διατίθεται από το Τμήμα.

Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος και της Σχολής μόνο για σοβαρούς λόγους.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Τμήμα

 • Οκτώ (8) φωτογραφίες

 • Απολυτήριο τίτλο μέσης εκπαίδευσης (επικυρωμένο)

 • Δελτίο εξεταζομένου

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας για τα κορίτσια ή Πιστοποιητικό γέννησης για τα αγόρια

 • Αντίγραφο της βεβαίωσης (πρόσβασης) της παραγράφου 13 του αρθ.1 του 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του αρθ. 1 του νόμου 2909/2001.

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει : δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία)

 • Δήλωση μαθημάτων (χορηγείται από τη γραμματεία)

 • Στατιστικό δελτίο (χορηγείται από τη γραμματεία)

 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση εγγραφής (σε περίπτωση εγγραφής δια αντιπροσώπου)

Δικαιολογητικά για σίτιση και στέγαση

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία)

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του κηδεμόνα για το τρέχον ικονομικό έτος επικυρωμένο ή του 2προηγούμενου έτουςσε περίπτωση που δεν υπάρχει του τρέχοντος.

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 • Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/η που σπουδάζει σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (αν υπάρχει)

 • Βεβαίωση πολυτέκνου ή τέκνου αναπήρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή ιδίου αναπήρου κατά περίπτωση (αν υπάρχει)