Το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς – ΕπΟΣ έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της συμπεριφοράς στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρήσεων/οργανισμών. Το Εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου το οποίο θεραπεύει τρία συναφή γνωστικά αντικείμενα: τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες στη διοίκηση και την οικονομία, και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Στους στόχους του εντάσσονται επίσης η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των φοιτητών στη διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων  (ημερίδων και συνεδρίων), η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού (International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication).

Τέλος, το Εργαστήριο αποβλέπει στην συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη επιστημονικών και επιχειρηματικών δράσεων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα ιδρύθηκε το 1999 ως Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο με γνωστικό αντικείμενο τη διαπολιτισμική επικοινωνία, αλλά κατά το ακαδ. έτος 2013-14 συγχωνεύεται με το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και πλέον ως Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις: i) Διοίκηση Επιχειρήσεων και ii) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία.

Βασικά πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι ότι διαθέτει πολύγλωσσο εκπαιδευτικό προσωπικό με εύρος οικονομικών, διοικητικών και νομικών γνώσεων και συνεργάζεται με πολυάριθμα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού σε επίπεδο επισκεπτών καθηγητών και ανταλλαγής φοιτητών ενώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Με την ίδρυση του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς – ΕπΟΣ (ΦΕΚ 281/11-2-2016) πρόκειται να πραγματοποιηθούν:

Α. Συνεργασίες

 1. Σε επίπεδο ακαδημαϊκό, με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και των άλλων Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος ή/και άλλων σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό χώρο του Εργαστηρίου.
 2. Σε επίπεδο τοπικό, με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Συλλόγους, Συνεταιρισμούς, ιδιωτικές εταιρίες.
 3. Σε επίπεδο εθνικό, με Ερευνητικά Κέντρα, Πανελλήνιες Ενώσεις, Ινστιτούτα.
 4. Σε επίπεδο διεθνές, με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Εταιρείες, ξενόγλωσσες εκδόσεις.

Β. Έρευνα

 1. Η έκδοση του περιοδικού The International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication ή/και επιστημονικών σειρών, μελετών.
 2. Η οργάνωση σεμιναρίων, workshops, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, διεπιστημονικών ημερίδων σε επίπεδο εθνικό ή/και διεθνές.
 3. Η εκπαίδευση σε επίπεδο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό (Διατμηματικό ή/και Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που αποτελούν μετεξέλιξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Erasmus Mundus (EMMCs) και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.
 4. Η ενεργός συμμετοχή σε μελέτες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικά ή μη.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται παρακάτω:

 • Να διαχέει θεωρητικές και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της επικοινωνίας και της οργανωσιακής συμπεριφοράς όσων ασχολούνται με ή/και μέσα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 • Να αξιοποιεί πληροφορίες που συλλέγει ύστερα από έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνίας σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.
 • Να συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ώστε να προάγει την επιστημονική έρευνα.
 • Να εκπαιδεύει, να καταρτίζει και να συμβουλεύει φοιτητές και προσωπικό που σχετίζεται με το αντικείμενο του.
 • Να διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, συμπόσια για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με απώτερο στόχο την υλοποίηση νέων προτάσεων που θα προκύπτουν από αυτά.
 • Να προβαίνει σε επιστημονικές εκδόσεις σε συνεργασία με το Ίδρυμα του ή/και άλλα, διαφόρους φορείς, οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.