Στόχοι του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς – ΕπΟΣ έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της συμπεριφοράς στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρήσεων/οργανισμών. Το Εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου το οποίο θεραπεύει τρία συναφή γνωστικά αντικείμενα: τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες στη διοίκηση και την οικονομία, και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Στους στόχους του εντάσσονται επίσης η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των φοιτητών στη διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρίων), η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού (International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication).

Leave A Reply