ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ιστορικό και Ταυτότητα Τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε το 2013 και προέκυψε από τη συγχώνευση δύο Τμημάτων, του Τμήματος Εφαρμογών Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο άνοιξε τις πύλες του το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν πτυχίο τον Οκτώβριο 2003.

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 με τους πρώτους πτυχιούχους να βγαίνουν στην αγορά εργασίας το 2000.

Από τη συγχώνευση προέκυψαν δύο κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων, από τις οποίες η πρώτη διαθέτει δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α. Διοίκηση Επιχειρήσεων

α.1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

α.2.Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία

β. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα οικονομίας, διοίκησης και τουρισμού καθώς και ισχυρή γλωσσική συνιστώσα με προσφερόμενες τέσσερις ξένες γλώσσες.

Σκοπός του Τμήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο που απαιτείται για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας στους τομείς της διοίκησης, της οικονομίας και του τουρισμού, καθώς και της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Τμήμα στελεχώνεται από μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό με διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει ενεργά στο επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας, ενώ διαθέτει θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο (Επος-Εργαστήριο Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς) και ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό (InternationalJournalofLanguage, TranslationandInterculturalCommunication). Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει διοργανώσει πέντε διεθνή συνέδρια και πολλές ημερίδες με θεματικές που άπτονται της οικονομίας, της διοίκησης, των ξένων γλωσσών και του τουρισμού. Επιπλέον, το Τμήμα συνεργάζεται με ευρωπαϊκά τριτοβάθμια ιδρύματα σε επίπεδο προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ παρέχοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και παρέχει στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

To Τμήμα στοχεύει στην επιτυχή ένταξη των αποφοίτων στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην ευρύτερη αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με επιπλέον εφόδια τη γνώση ξένων γλωσσών και την ευαισθησία στη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα, οι οποίες προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αμφιθέατρα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

2. Πρόγραμμα σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Συνοπτικά το Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά ανά κατεύθυνση:

Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

Α.1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στόχος είναι οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας με έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Α.2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία

Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης και εφαρμογής των ξένων γλωσσών στη διοίκηση και την οικονομία με στόχο την εκπαίδευση στελεχών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που θα διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών, γνώση των μηχανισμών της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας πέραν των πολιτισμικών ορίων, καθώς και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέματα διοίκησης, οικονομίας και εμπορίου.

Παράλληλα, οι φοιτητές σπουδάζουν τα αντικείμενα της Διοίκησης και της Οικονομίας και μυούνται στην «τέχνη» της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους για τη γραπτή και προφορική επικοινωνία των επιχειρήσεων, καθώς και για ευρύτερες οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές δραστηριότητες. Καθώς η κατεύθυνση εκπαιδεύει τεχνολόγους της γλώσσας και της επικοινωνίας, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της κατεύθυνσης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Β. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στόχος είναι οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης να έχουν τη δυνατότητα, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, να ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με το αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οργανισμών και Υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

3. Προοπτικές απασχόλησης

Α. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να απασχοληθούν στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κατεύθυνσης είτε ως υπεύθυνοι, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν ως:

- Στελέχη επιχειρήσεων στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων.

- Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα επιχειρηματικής πολιτικής και ανάπτυξης.

- Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και γραφείων μελετών στον χώρο των επιχειρήσεων.

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία μπορούν να απασχοληθούν ως:

- Στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε     επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας.

-Πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών, μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου και ως αυτοαπασχολούμενοι για τις γλώσσες για τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί.

- Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας ασχολούνται κυρίως με τα παρακάτω:

- Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

- Στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

- Ως αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα του τουρισμού.

- Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση, και διεύθυνση επιχειρήσεων (κυρίως ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων).

- Στελέχη των αρμόδιων γραφείων για την τουριστική ανάπτυξη.

- Στελέχη σε αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες.

- Στελέχη σε γραφεία οργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων, σε μελετητικά γραφεία, κ.λπ.